MENU

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

LIDER ZAKUPÓW promuje osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Podejmują wyzwania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i są w stanie wprowadzić je w życie.

Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Celem konkursu LIDER ZAKUPÓW jest wyróżnienie grona osób, które wywarły znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania reprezentowanych przez nich organizacji i przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności firmy.

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i biznesowej np. w Harvard Business Review Polska.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii

 • Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);
 • Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);
 • Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).
 • A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Dlaczego warto wziąć udział

w Konkursie LIDER ZAKUPÓW?

 • Wyróżnienie laureata i nominowanych, jako osób, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonywać do nich swoją firmę. Podejmują działania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzają je w życie.
 • Wysoką wiarygodność biznesową tytułów LIDER ZAKUPÓW gwarantuje Kapituła Konkursu.
 • Prezentowanie swoich projektów na Konferencji PROCON/POLZAK oraz na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i panelach eksperckich.
 • Prezentacja profili i projektów laureata i wyróżnionych w Konkursie LIDER ZAKUPÓW w ogólnopolskich mediach branżowych, co oznacza to promocję prowadzonych aktywności.
 • Przyczynienie się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum krajowym i międzynarodowym.

Przykładowe projekty mogące brać udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW:

 • Projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy.
 • Projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży.
 • Projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych.
 • Projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta.
 • Projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.