Celem konkursu LIDER ZAKUPÓW jest wyróżnienie grona osób, które wywarły znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania reprezentowanych przez nich organizacji i przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności firmy.


W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:
 

Innowacja ekologiczna

w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);
 

Rozwój i optymalizacja funkcji

(np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);
 

Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne

np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).


A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!


Zgłaszam mój projekt  

Zgłaszam projekt, który zrealizował ktoś inny  Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i biznesowej np. w Harvard Business Review Polska.

Przykładowe projekty mogące brać udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW:
  • Projekt udanego wdrozenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczynającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy.
  • Projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży.
  • Projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartosci w obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych.
  • Projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta.
  • Projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.